This website requires cookies to provide all of its features. By using our website, you agree to our use of cookies - Learn more - Hide this message

Förklarad

LEVA I NUET MEN TÄNKA FRAMÅT FÖR EN BÄTTRE FRAMTID

En ljus och grön framtid ligger framför oss om vi alla börjar bli mer medvetna. Vi anser att hållbarhet börjar med öppenhet. Vi tror att spårbarhet och hållbarhet är djupt sammankopplade. Ukiyo har produkter som syftar till att påverka användningen av vatten där det är möjligt. Vi strävar efter att göra det genom att använda återvunnen polyester och bomull. När vi använder dessa återvunna material sparar vi tusentals liter vatten*.

Source : wearaware.co

Med AWARE™ garanterar vi äkta använda återvunna tygmaterial och påståendet om minskad vattenpåverkan. AWARE™ är en virtuell komponent som verifierar hållbart innehåll i en slutprodukt genom spårningsteknik och validerar påståenden genom blockkedjeteknik.

För varje produkt som säljs med AWARE™ kommer vi att donera 2 % av intäkterna till stöd för Water.org för att förändra liv med säkert vatten. Water.org är en global ideell organisation som arbetar för att ge vatten och sanitet till världen. Water.org vill göra det säkert, tillgängligt och kostnadseffektivt. Water.org hjälper människor att få tillgång till säkert vatten och sanitet genom överkomlig finansiering, t.ex. små lån. Water.org ger sitt allt, varje dag, för att ge människor i nöd tillgång till dessa livsavgörande resurser - vilket ger kvinnor hopp, barn hälsa och familjer en ljus framtid.

* Den beräknade indikationen för vattenbesparing är baserad på tillförlitliga LCA-data som publicerats av Textile Exchange i deras Material Snapshot 2016. Vattenbesparingarna är baserade på siffror jämfört med konventionell fiber.

Source : wearaware.co

LIVING IN THE MOMENT BUT THINKING AHEAD FOR A BETTER FUTURE

A bright and green future lies ahead of us if we all start to be more conscious. We believe that sustainability starts with transparency. We believe that traceability and sustainability are deeply connected. Ukiyo carries products that aim to make an impact on the use of water where possible. We strive to do so by using recycled polyester and cotton. When using these recycled materials we save thousands of litres of water*.

With AWARE™ we guarantee the genuine used recycled fabric materials and the water impact reduction claim. AWARE™ is a virtual component that verifies sustainable content in a final product by tracer technology and validates claims by blockchain technology.

For each product sold with AWARE™ we will donate 2% of proceeds to support Water.org to change lives with safe water. Water.org is a global nonprofit organization working to bring water and sanitation to the world. Water.org wants to make it safe, accessible and cost-effective. Water.org helps people get access to safe water and sanitation through affordable financing, such as small loans. Water.org gives their everything, every day to empower people in need with these life-changing resources – giving women hope, children health and families a bright future.

*The calculated water saving indication is based on reliable LCA data as published by Textile Exchange in their Material Snapshot 2016. Water savings are based on figures when compared to conventional fibre.

Back to top